Kortom: je kri controle.

Neem controle over de datastromen

Een mooi initiatief is Dowse. Het is nog niet af, maar de gedachte achter de software
volgens mij veel zeggingskracht.
Dowse is bedacht door het Amsterdamse hackerslab Dyne.org van Denis Roio en Federico Bonelli. Het is software die je op een eigen apparaat, bijvoorbeeld een laptop, kun installeren. Je laat vervolgens al het dataverkeer in je huis via dat apparaat naar je lopen. Vandaaruit kan alles het grote boze internet op.
De eerste stap is inzicht krijgen in wat er nu precies je huis binnenkomt en wat er uitgaat. Ik sluit mijn smartphone en laptop aan op het Dowsenetwerk en zie mete datastromen gaan naar Apple en Google. Als ik een aantal nieuwssites bezoek, wo contact gemaakt met flink wat advertentieplatforms en -bedrijven, websites, mijn wachtwoordmanager en nog veel meer. Die verbindingen worden op een groot sc getoond als een netwerk.
De volgende stap is die verbindingen controleren. Stel je houdt thuis een feestje e zit op jouw netwerk. Je wilt dat je gasten zich vrij voelen en gewoon lekker kunne Je wilt daarom niet dat er foto’s op Facebook geplaatst kunnen worden. Met Dow dat makkelijk instellen: je maakt het dataverkeer van en naar Facebook simpelwe onmogelijk. Of je kunt ervoor zorgen dat Google Glass geen verbinding met jouw kan maken.
Maar je kunt ook advertentienetwerken blokkeren, uitvogelen waar de data van je tandenborstel of Barbie naartoe gaan, wie je allemaal volgt op je tv. Kortom: je kri controle.
Voor de goede orde: het is nog experimentele software en nog zeker geen kant-en- product. Maar als je wilt, kun je er al zelf mee aan de slag.

Dimitri Tokmetzis, De Correspondant 2016

“In short: you control.”

Take control over the data streams

A nice initiative is Dowse. It is not finished yet, but the idea behind the software
I think a lot of expressiveness.
Dowse was invented by the Amsterdam hackers’ lab Dyne.org by Denis Roio and Federico Bonelli. It is software that you can install on your own device, such as a laptop. You then let all the data traffic in your house via that device walk to you. From there everything can end up on the big bad internet.
The first step is to gain insight into what exactly enters your home and what goes out. I connect my smartphone and laptop to the Dowse network and watch meteor-streams go to Apple and Google. When I visit a number of news sites, I have made contact with quite a few advertising platforms and companies, websites, my password manager and much more. Those connections are shown on a large scale as a network.
The next step is to check those connections. Imagine holding a party at home on your network. You want your guests to feel free and just feel good. You do not want photos to be posted on Facebook. With Dowse that’s easy to set up: you simply make data traffic from and to Facebook impossible. Or you can ensure that Google Glass cannot connect with you.
But you can also block ad networks, figure out where the data of your toothbrush or Barbie go, who you follow on your TV. In short: you have control.
For the record: it is still experimental software and certainly not a ready-made product. But if you want, you can get started with it yourself.